1-چرخ دنده های ساده

برای انتقال حرکت از یک میل محور به میل محور موازی با آن به کار می روند و دنده های آنها با محورشان موازی است از میان همه ی گونه های چرخدنده ها ، چرخدنده ساده ، ساده ترین آنها آنهاست و به همین سبب برای توضیح روابط اولیه سینماتیک منحنی دنده بکار خواهد رفت .

2-چرخ دنده های مارپیچی

در چرخدنده های مارپیچی دنده های موربی نسبت به محور دوران چرخدنده دارند این چرخدنده ها را می توان برای همان کاربرد چرخدنده های ساده به کاربرد ولی مانند آنها پر سروصدا نیستند زیرا درگیری دنده ها به تدریج رخ می دهد.دنده های مورب ، بارهای محوری و گشتاورهای خمشی پدید می آورند که در چرخدنده های ساده نداریم . چرخدنده های مارپیچی گاهی برای انتقال حرکت بین دو محور نا موازی به کار می روند.

3-چرخ دنده های مخروطی

دنده هایی روی سطح مخروطی دارند و بیشتر برای انتقال حرکت بین میل محورهای متقاطع به کار می رود . آنچه که هست چرخدنده های مخروطی ساده یا دنده راست است.چرخدنده های مخروطی مارپیچی spiral bevel gear به گونه ای هستند که دنده های آنها راست نیستند بلکه به صورت کمان دایره است (مارپیچ).چرخدنده های هیپوئید کاملا شبیه چرخدنده های مخروطی مارپیچی است  با این تفاوت که میل محور آنها متنافر است.

4-چرخ دنده های حلزونی

حلزون شبیه یک پیچ است جهت گردش چرخ حلزون به جهت گردش حلزون بستگی دارد و نیز اینکه دنده های حلزون راستگرد،تراشیده شده باشد یا چپگرد.مجموعه حلزون و چرخ حلزون ها را ممکن است به گونه ای بسازند که یا دنده های یکی ،دیگری رادر برگیرد و یا هر دو یکدیگر را در برگیرند . این مجموعه چرخدنده ها را تک در برگیر single enveloping و دو دربرگیر را double enveloping گویند.ارتباط حلزون و چرخ حلزون بیشتر هنگامی به کار می رود که نسبت سرعت دو میل محور زیاد ،مثلا 3 یا بیشتر باشد.

با آرزوی موفقیت برای همه دوستداران علم و دانش

شرکت توان گستر آرمانی