کوپلینگ زنجیری CHAIN COUPLING

کوپلینگ زنجیری - Chain Coupling - توان گستر آرمانی - کوپلینگاین کوپلینگ ها نسبت به اندازه کوچک و وزن کم ، گشتاور بالایی را تحمل می کنند . جنس کوپلینگ زنجیری از فولاد و به صورت یکپارچه است . کوپلینگ ها دارای قاب آلومینیومی برای جلوگیری از پاشش گیریس اطراف کوپلینگ است .

از دیگر محاسن از کوپلینگ زنجیری امکان اتصال و جدا کردن سریع و آسان دو سمت کوپلینگ بدون جابجایی موتور است .

انتخاب کوپلینگ

برای انتخاب کوپلینگ از فرمول زیر استفاده میشود :

TS (n.m)=9550[p(kw)/n(1/min)]

در این فرمول  p توان مونور برحسب کیلووات و n دور موتور استکه پس از قرار دادن در رابطه ، (Ts) گشتاور موتور بر حسب نیوتن در متر محاسبه شده است .

کوپلینگ زنجیری - Chain Coupling - توان گستر آرمانی - کوپلینگمثال محاسبه :

توان خروجی موتور = 18 کیلووات

تعداد دوران موتور = 1500دور

گشتاور موتور :

TN = 9550(18/1500)=115

سایز کوپلینگ انتخابی : 5016

مشخصات فنی کوپلینگ زنجیری

 ردیف شمارهاستاندارد قطرنافی قطربزرگ قطرکاور طولکوپلینگ قطر شافتمجاز گشتاور مجازN.m
1 4012 36 62 77 79 14-22 85
2 5016 64 96 110 100 18-40 250
3 6022 116 151 168 123.5 28-71 950
4 8020 125 185 210 145 36-90 1600

 به منظور آگاهی بیشتر به بخش مقالات كوپلینگ های زنجیری مراجعه فرمایید.