الکتروموتور اسلیپ رینگ ABB

الکتروموتور اسلیپ رینگ SIEMENS

Slipring rotor

نوع موتور

300 to 18,000 kW at 50 Hz
400 to 15,000 HP at 60 Hz

قدرت

380 to 13,800 V

ولتاژ

400 to 1,120 mm

طول شفت

IP 55

درجه حفاظت

IEC, NEMA, BS, ANSI, IEEE, VDE, EN

استاندارد