کوپلینگ مدلELPEX-B (تایری) - کوپلینگ تایری - شرکت توان گستر آرمانیکوپلینگ مدلELPEX-B (تایری)

کوپلینگ مدلELPEX-B (تایری) دارای انعطاف پذیری بالا بوده و بدون لقی در زاویه پیچشی هستند . تعمیرات و نگهداری این مدل کوپلینگ بسیار آسان است .

این کوپلینگ ها قابلیت تعویض جهت چرخش به طور متنائب را دارا بوده و شوک شعاعی و ارتعاش پیچشی را خنثی کرده ، عملکردی بدون صدا دارند .

قابلیت جبران عدم هم محوری شفت ها از نظر فاصله و زاویه را به مقدار زیادی دارا هستند .

مونتاژ و دمونتاژ قسمت لاستیکی کوپلینگ به آسانی انجام شده ونیازی به جابجایی محرک و متحرک نیست .

 روش انتخابکوپلینگ مدلELPEX-B (تایری)

برای انتخاب کوپلینگ مدلELPEX-B (تایری) از فرمول زیر استفاده می شود :کوپلینگ مدلELPEX-B (تایری)

TN(n.m)=9550[p(kw)/n(1/min)]

در این فرمول  p توان مونور برحسب کیلووات و n دور موتور استکه پس از قرار دادن در رابطه ، (TN) گشتاور موتور بر حسب نیوتن در متر محاسبه می شود .

مثال محاسبه :

توان خروجی موتور = 104 کیلووات

تعداد دوران موتور = 1750 دور بر دقیقه

گشتاور موتور :

TN = 9550(104/1750) = 568

سایز کوپلینگ انتخابی : 630

سایزsize قطر شافت(D1(mm da(mm) L(mm)
EBWT 10 10…25 104 66
EBWT 135 11…32 134 75
EBWT 165 14…42 165 83
EBWT 190 14…50 187 87
EBWT 210 16…60 211 115 /89
EBWT 235 16…60 235 119
EBWT 255 25…75 254 129 / 117
EBWT 280 25…75 280 129
EBWT 315 35…90 314 161 / 131
EBWT 360 35…90 359 162
EBWT 400 40….100 402 184
EBWT 470 55…110 470 224
EBWT 510 55…110 508 226
EBWT 560 70…125 562 259
EBWT 630 100…190 529 323

جدول مشخصات فنی کوپلینگ مدلELPEX-B (تایری) :

سایزsize قطر شافت(D1(mm T(N.M) T max(N.M) Max speed1/min
EBWT 105 10…25 24 64 4500
EBWT 135 11…32 66 160 4500
EBWT 165 14…42 125 320 4000
EBWT 190 14…50 250 490 3600
EBWT 210 16…60 380 760 3100
EBWT 235 16…60 500 1100 3000
EBWT 255 25…75 680 1500 2600
EBWT 280 2…75 880 2150 2300
EBWT 315 35…90 1350 3550 2050
EBWT 360 35…90 2350 5650 1800
EBWT 400 40…100 3800 9350 1600
EBWT 470 55…110 6300 16500 1500
EBWT 510 55…110 9300 23500 1300
EBWT 560 70…125 11500 33000 1100
EBWT 630 100–190 14500 42500 1000