دانه گیر Sludge Scraper

طراحی و ساخت حوض دانه گیری و Sludge Scraper به عنوان یکی از قسمتهای مهم تصفیه خانه های صنعتی مسأله ای بوده که شرکت توان گستر آرمانی از ابتدا به آن توجه ویژه ای داشته است.

در کلیه دانه گیرها و اسکراپرها که تا کنون توسط این شرکت طراحی شده تمام پارامترهای مربوط به حوض اسکراپینگ اعم از طول، عرض، ارتفاع و مقطع کانال اسکراپر و کفاب گیر و عوامل دخیل در طراحی اسلاج اسکراپر اعم از استحکام سازه فلزی، دینامیک و پروسس عملکردی اسکراپر و نحوه پمپاژ لجن و همچنین سیستم لجنزدا کاملا از پایه طراحی و با نرم افزارهای مهندسی مناسب شبیه سازی شده تا در فاز اجرا با هیچ مشکلی روبه رو نشوند.

هدف از ته نشینی سازی در این حوض ها جداسازی مواد دانه ای و تجزیه ناپذیر مصرفی مانند ذرات ماسه یا کنسانتره معدنی می باشد .

قسمتهای اصلی سیستم جمع آوری لجن شامل قاب، موتور، چرخ زنجیر، زنجیر و پره های جمع آوری از جنس فولاد مناسب می باشد. سیستم درایو و قاب این جداکننده به راحتی قابل مونتاژ است که این امر موجب سهولت تعمیر و نگهداری این دستگاه میشود.

اسلاج اسکراپر یک دستگاه بسیار ساده به نظر می رسد. با این حال، عوامل بالقوه متعددی می توانند بر روی ایمنی، بهره وری، و مدیریت مناسب آن تاثیر داشته باشند و  باید قبل از نصب و راه اندازی و یا اصلاح هر سیستم به آنها توجه دقیق شود:

الف) دبی جریان

به طور کلی، جدا کننده ها توسط دبی جریان و مساحت سطح موثر محفظه سایز زده می شوند.

ب) ظرفیت طراحی شده

طراحی مناسب محفظه اسلاج اسکراپر اجازه خواهد داد که برای جمع آوری و ذخیره سازی مواد خارجی انباشته شده فضای کافی وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که آنها در خروجی محفظه با وجود ندارند.

ج) روشهای تعمیر و نگهداری
توانایی
اسلاج اسکراپر برای کارکرد مناسب به تعمیر و نگهداری به موقع بستگی دارد. اسلاج اسکراپرباید تحت نظارت و نگهداری پرسنلی که درک صحیح از چگونگی کار سیستم داشته باشد انجام شود.