پمپ اسلاری 

براساس تعریف ، پمپ های اسلاری و پالپ نوع سنگین و توانمند پمپ های گریز از مرکز هستند که قادر به انتقال مواد سخت و ساینده ها می باشند.

بعلاوه یک پمپ اسلاری و پالپ باید به عنوان نامی ، ژنریکی تلقی گردد که متمایز کننده آن از سایر پمپ های سانتریفوژی که عمدتاً برای مایعات تمیز بکار می روند، باشد.

 

پمپ اسلاری و پالپ نام گذاری بر اساس وظیفه

واژه پمپ اسلاری و پالپ ، در بر گیرنده انواع مختلف پمپ های گریز از مرکز قوی است که برای استفاده انتقال هیدرولیکی جامد به کار می رود.

برای طبقه بندی موادی که با پمپ های مختلف حمل می شوند ، واژه های دقیق تری بکار برده می شوند.

پمپ های اسلاری و پالپ، شامل پمپاژ گل رس، سلیت و ماسه تا دانه بندی 2 میلی متر (9 مش) می شود.

دامنه ابعاد عبارت است از :

گل رس                              زیر 2 میکرون

سلیت                                50 _ 2 میکرون

ماسه ریز                           100_ 50 میکرون      ( 150_ 270 مش)

ماسه متوسط                   500_ 100 میکرون     ( 32_ 150 مش)

ماسه درشت                     2000_ 500 میکرون  ( 9_ 32 مش)

پمپ شن و گراول، پمپاژ ماسه و گراول را با دانه بندی 8_2 میلی متر ( 5/2 _ 9 مش) در بر می گیرد.

پمپ گراول ، شامل پمپاژ ذرات جامد تا 50میلی متر (2اینچ) می شود.

پمپ لایروبی، پمپاژ ذرات جامد درشت تر از 50میلی متر را در بر می گیرد.

پمپ اسلاری و پالپ نامگذاری بر اساس کاربرد

 واژه های زیر، واژه هایی هستند که در نتیجه کاربردهای فرایندی ایجاد شده اند:

 پمپ کف، کاربر آن برای حمل پالپهای کف دار است که عمدتاً در فلوتاسیون تعریف می شود.

پمپ انتقال کربن، انتقال هیدرولیکی کربن را در فرایندهای CIP( کربن در پالپ ) و CIL( کربن در فروشویی ) تعریف می کند .

پمپ حوضچه ای، همچنین نامی ایجاد شده برای پمپ های غوطه ور و آنهایی که از حوضچه های قرار گرفته در کف عمل می کنند، می باشد. این پمپ ها دارای بلبرینگ و موتور خشک هستند.

پمپ غوطه ور، تمام واحد ، شامل محرک غوطه ور است.

تمام پمپ های پالپ در عمل براساس کاربردشان نامگذاری می شوند.

 پمپ های پالپ

پمپ های گراول

پمپ های دایرویپ

پمپ های حوضچه ایپ

پمپ های کفی                                  

 پمپ های انتقال کربن

پمپ های غوطه ور