مفاهیم سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM

مفاهیم اولیه 
نگهداری و تعمیرات اضطراری یا Emergency Maintenance به اختصار EM: در این روش , تعمیر تجهیز بعد از اولین خرابی به وجود آمده در تجهیز صورت می‌‌گیرد. 

نگهداری و تعمیرات اصلاحی یا Corrective Maintenance به اختصار CM: در این روش , بعد از بوجود آمدن علائمی از عیب که منجر به توقف تجهیز نشده برنامه ریزی خاصی صورت می‌گیرد تا در زمان مناسب تجهیز رفع عیب شده و به حالت اولیه خود باز گردد. 

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا Preventive Maintenance به اختصار PM: در این روش , نگهداری از تجهیزات در پریودهای زمانی خاص و بر اساس زمانبندی مشخص صورت می‌‌گیرد. 

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا predictive maintenance به اختصار PDM: در این روش , فاصله زمانی نگهداری از تجهیزات و پریود زمانی مربوطه بر اساس تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از تجهیز به دست می‌‌آید. 

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر یا Total Productive Maintenance به اختصار TPM: در این روش , نگهداری و تعمیر تجهیز فقط به عهده تعمیر کار نبوده بلکه قسمتی از فعالیتهای نگهداری روزانه به اپراتورها واگذار می‌شود.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance)
یك روش قانونمند نگهداری و تعمیرات است، كه طی آن وضعیت تجهیزات، دائماً به وسیله بازرسی‌های فنی (Technical Inspection) و روانكاری‌های (Lubrication) منظم و دوره‌ای و اقدامات پیشگیرانه، به منظور كاهش احتمال وقوع خرابیهای ناگهانی، تحت نظارت قرار گرفته و بدین وسیله، ضرورت انجام تعمیرات جزئی و یا كلی تعیین می‌گردد، تا از توقفات اضطراری و برنامه‌ریزی نشده یا هر نوع خرابی دیگری پیشگیری شود.
در این سیستم اصل بر آماده بكار نگهداشتن تجهیزات و دستگاهها میباشد. در قدم اول، هدف از نگهداری اصولی و برنامه‌ریزی ‌شده تجهیزات و ماشین‌آلات، به صفر رساندن تعمیرات اضطراری (Emergency Maintenance) و توقفات ناگهانی (Break Down) و افزایش قابلیت پیش‌بینی تعمیراتهای دوره‌ای و برنامه‌ریزی شده (Planning Maintenance) و تعمیرات اساسی (Overhaul) میباشد، بطوریكه تقریبا بیش از 60% از تعمیراتهای برنامه‌ریزی شده را میتوان در حین انجام فعالیتهای نگهداری از قبیل بازرسی فنی و روانكاری مشخص نمود.


تعدادی از قابلیت‌های یك سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) بشرح ذیل میباشند:
سیستم كدینگ جامع. 
شناسنامه عمومی تجهیزات و تاسیسات. 
شناسنامه قطعات یدكی. 
برنامه‌های بازرسی فنی (Technical Inspection) 
برنامه‌های روانكاری (Lubrication) 
عیب یابی و رفع عیب (Trouble Shooting) 
تعمیر برنامه‌ریزی شده، تعویض قطعه (Planning Maintenance – Replace Part) 
تعمیر اضطراری (Emergency Maintenance) 
تعمیرات اساسی (Overhaul) 
آنالیز توقفات (Stop Analysis) 
آنالیز انرژی مصرفی (Energy Analysis) 
شاخص‌ (Index)


آموزشهای ابتدایی در PM 
اغلب  افراد به طور باطنی نوعی ´´مقاومت در مقابل تغییر´´ را از خود نشان می دهند. این عامل، حتی درمواردی که اعمال تغییرات نتایج رضایت بخشی را به بارخواهد آورد نیز  در افراد مشاهده می شود. PM بهره وری را افزایش داده کیفیت محصولات راارتقاء بخشیده، هزینه ها را کاهش داده، سودمندی صنعت را بهبود داده و شرایط مطلوبی را در محیط کار ایجاد می نماید. علیرغم این واقعیتها، هنوز بعضی از مدپران مفید بودن اعمال PM را در صنعت خود مورد سؤال قرار می دهنددر حالی که نتایج قابل  ملاحظه استقرار این نظام را در سایرکارخانجات مشاهده  نموده اند. بعضی از شرکتها هنوز شیوه نگهداری و تعمیرات معمول در آمریکا را،که در آن کارگران تولیدی تنها به امر تولید پرداخته وکارکران بخش نت مسئولیت هرگونه عمل نگهداری و تعمیرات را به عهده دارند، ترجیح می دهند. در بعضی دیگر از شرکتها مدیران از بار اضافی که در نظام PM بر دوش کارگران خط تولیدگذارده می شود نگران بود و کارکنان بخشی نت نیز نسبت به توانمندی کارگران تولیدی در اجراء عملیات نت نگرانی دارند.
حذف چنین مقاومتهایی مستلزم آموزشهای اولیه درکلیه سطوح سازمان می باشد. در ژاپن دوره های آموزشی دو روزه در سطح مدپران بخشها و نواحی کافی ورضایت بخشی بوده است و برای آموزش کارمندان و مهندسین دوره های آموزشی سه روزه  به خوبی پاسخگو بوده اند.کارگران سطح کارگاه ، معمولأ با استفاده از پروژکتور و اسلایدهای مناسب که درکلاسهای آموزشی نشان داده می شود و با بهره گیری از آموزشها یی که توسط سرپرستان به آنها داده  می شود، دوره های آموزشهای اولیه را می گذرانند.
به حداکثر رسانیدن اثر بخشی تجهیزات 
هدفازمجموعهفعالیتهایبهسازیوتوسعهدرصنعتبالابردنبهرهوریازطریقکاهشورودیها (دادهها) وافزایش (خروجی ها )ستاده ها است. خر وجیهای یک کارخانه تنها وابسته به افزایش بهره وری وکمیت تولید شده نیستند بلکه کیفیت برتر، هزینه های کمتر، تحویل به موقع کالا به مشتریان بهبود ایمنی صنعتی و بهبود بهداشت صنعتی، وجود روحیه خوب و انگیز ه کارکارکنان و شرایط مطلوب محیط کار همگی تعیین کنند ه میزان و ارزش خر وجیهای یک صنعت می باشند.
PM به امر پیشبرد اثر بخشی تجهیزات و بیشینه سازی خروجیهای آنها  توجه دارد PM سعی در حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب دارد تا بدینو سیله از خرابیهایاضطراری 0 ضایعاتکاهشسرعتوضایعاتکیفیتدرفرآیند تولید جلو گیری به عمل آید. راندمادهان کلی صنعت شامل راندمان (بازده)  اقتصادی با به حداقل رسانیدن هزینه های مربوط به نگهداری و حفظ شرایط فنی مطلوب در تجهیزاتدر دوران طول عمرآنها   به دست می آید. به عبارت دیکر  لازم است جهت دستیابی به بازد ه  مطلوب اقتصادیهزینه های تجهیزات را درکل دوران طول عمر LCC  (Life Cycle Cost)  به حداقل رسانید. 
افزایش و بهبود اثر بخشی تجهیزات وکاهش هزینه های آنها درکل دوران طول عمر از طریق حذف شش ضایعه بزرک درسطح شرکت به دست خواهد آمد: 


رکود 

1.       توقف ماشین به علت خرا بیهای اضطراری 

2.       تنظیم و آماده سازی ماشینها برای شروع عمل تولید (برای مثال تعویض قالب در ماشینهای ریخته گری تزریقی و غیره)

3.       ضایعاتناشیازکاهشیسرعت 

4.       بیکاریها و توقفهای کوتاه مدت (اشکالات در عملکرد سنسورها  گیرکردن مواد و قطعات در مسیر عبور و غیره)

5.       کاهش سرعت (به دلیل اختلاف بین سرعتهای اسمی و سرعتهای عملی)

معایب 

·        معایب و اشکالات در فرآیند تولید و دوباره کاریها (ضایعات درکیفیت محصول که کار دوباره را روی محصول ایجاب می نماید)

·        افت تولید درفاصله زمانی بین آغاز راه اندازی ماشین ورسیدن حرکات به حد تعادل و پایداری .